piątek, 26 sierpnia 2016

Wyspa pijaków: polska powieść depresyjna Jasia Kurman Jan Kałuża

To faktycznie "polska powieść depresyjna", która nie traci na swojej aktualności. Czasami pisana w stylu "kontrolowanego" strumienia świadomości uderza jednak swoją niespodziewaną logiką i brakiem gotowego rozwiązania. Cyżby powieść z kluczem, której bohaterem jest everyman? Opis splecionych ze sobą losów kilkorga współczesnych Polaków spotykających się - jak prawie każdego dnia - na swojej wyspie, do której nikt nie broni dostępu, gdzieś w środku dużego miasta - może obok nas?Recenzent napisał: "historia zarazem brutalna i poetycka, cyniczna i rozpaczliwa - o rozpadzie osobowości i więzi... POBIERZ DARMOWY EBOOK>>>

wtorek, 23 sierpnia 2016

Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków Wojciech Grzegorczyk

Prezentowana publikacja pt. Wybrane problemy zarządzania i finansów - studia przypadków zawiera 14 studiów przypadku (case study) z zarządzania i finansów. Studium przypadku jest to opis badanego obiektu (zjawiska, procesów) w określonych warunkach, miejscu i czasie. Współcześnie jedną z głównych metod wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest właśnie metoda case study, a w USA i Wielkiej Brytanii jest to metoda wręcz dominująca. Polega ona na analizowaniu i omawianiu prawdziwych (lub prawdopodobnych) sytuacji, uczy podejmowania decyzji gospodarczych w konkretnych uwarunkowaniach i konsekwencji tych decyzji dla przedsiębiorstwa. Głównym celem stawianym publikacji jest uzupełnienie luki na rynku wydawniczym w zakresie zwartych pozycji zawierających studia przypadków z obszaru nauk o zarządzaniu i finansach. W literaturze fachowej możemy spotkać się tylko z kilkoma publikacjami o zasięgu ogólnokrajowym, a także z niewieloma publikacjami wydanymi przez wydawnictwa o zasięgu lokalnym przed prawie dziesięcioma laty.
Zaprezentowane przypadki można pogrupować według problemów, jakich dotyczą. Pierwsza grupa odnosi się do zagadnień zarządzania strategicznego i marketingowego. Kolejne dotyczą zarządzania i rachunkowości w przedsiębiorstwie. Następna grupa omawia problemy zarządzania personelem, a ostatnia koncentruje się na problemach zarządzania miastem, regionem i w administracji publicznej. Autorzy wyrażają przekonanie, że prezentowana publikacja, zawierająca studia przypadków opisujące rzeczywiste sytuacje gospodarcze i przedsiębiorstwa, będzie wykorzystywana w procesie nauczania w wyższych szkołach w Polsce na kierunkach ekonomicznych i zarządzania.

środa, 10 sierpnia 2016

Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne

Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Dariusz Trzmielak
Tematyką niniejszej książki jest wdrażanie i funkcjonowanie systemu scoutingu wiedzy w ramach uczelni wyższej. Zawiera ona szereg modeli wdrażania zmian oraz praktycznych wskazówek, odnoszących się m.in. do zasad działania scoutingu wiedzy, pozyskiwania zasobów niezbędnych dla jego uruchomienia oraz innych wyzwań, którym trzeba sprostać, by osiągnąć jego efektywność.
Uczelniany scouting wiedzy to rozwiązanie nowe w warunkach polskich. Stanowi ono ważne uzupełnienie istniejących na uczelniach struktur i działań dotyczących komercjalizacji wiedzy. Jego celem jest systematyczny i aktywny monitoring, a następnie wstępna ocena efektów prac badawczych i innych składników wiedzy. Polega on na wprowadzeniu do struktur organizacyjnych uczelni tzw. scoutów technologicznych. Nie zastępują oni działalności istniejących centrów transferu technologii, ale poprzez swoją pracę wspierają je i podnoszą efektywność ich działań.
Scouting wiedzy stosowany jest w wiodących europejskich uczelniach i instytucjach badawczych, m.in. na Uniwersytecie w Oxfordzie, Politechnice w Turynie, Politechnice w Eindhoven czy Biomedicum w Helsinkach. Wśród uczelni wyższych w Polsce pionierem wdrażania uczelnianego scoutingu wiedzy jest Uniwersytet Łódzki. Opracowanie niniejsze stanowi podsumowanie doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego w tym zakresie. Posiada zarówno walory teoretyczne, jak i praktyczne, poszerzając dotychczasową wiedzę związaną z zarządzaniem kapitałem intelektualnym uczelni wyższych.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestniczenie w danym projekcie. Im więcej pasji wkładamy w proces dydaktyczny, tym lepsze jego efekty. Im bardziej angażujemy się w to, co robimy, tym łatwiej nam to przychodzi. Zaangażowanie zdaje się być pojęciem kluczowym dla osiągania dobrych efektów kształcenia się, winno więc stać w centrum procesu nauczania - tę tezę starają się udowodnić autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów. W Aneksie znajdują się scenariusze zajęć nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się, który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Twórczy Uniwersytet. 

wtorek, 2 sierpnia 2016

Import usług VAT i podatek u źródła

Import usług VAT i podatek u źródła
Zbiór artykułów publikowanych w ostatnim czasie na łamach miesięcznika „Rachunkowość i Podatki” na temat podatku VAT i dochodowego przy imporcie usług. ZOBACZ>>>

środa, 27 lipca 2016

Odcienie miłości

„Odcienie miłości” to zbiór dziesięciu opowiadań nagrodzonych w Konkursie Walentynkowym zorganizowanym przez Wydawnictwo Psychoskok wraz z portalem Autorzy365.pl. Podsumowanie konkursu pozwoliło na wyłonienie dziesięciu najlepszych prac, z którymi możemy zapoznać się wszyscy dzięki darmowej publikacji pozycji w formie elektronicznej.

Miłość pozostaje jednym z najbardziej skomplikowanych typów relacji międzyludzkich. Uczuciem zdolnym nadać sens życiu, odmienić los, wyzwolić najbardziej pozytywne lub negatywne emocje drzemiące w ludzkim wnętrzu. Miłość, która inspiruje od zarania dziejów zdaje się motywem ponadczasowym i niewyczerpanym. Opowiadania zgromadzone w pozycji ”Odcienie miłości” są na to kolejnym dowodem.

Dzięki tym opowiadaniom przekonamy się, że na temat miłości nie powiedziano jeszcze wszystkiego…

wtorek, 19 lipca 2016

Tropem Webera Stanisław Paciorek

Tropem Webera Stanisław Paciorek

Elektrodynamika model bez pola magnetycznego. 

Unifikacja oddziaływań elektromagnetycznych i 

grawitacyjnych.

ZOBACZ>>>

wtorek, 12 lipca 2016

The Changing Role of the CIO Mike Barlow

Does Big Data represent an existential threat to CIOs? Yes, quite possibly. For the past three decades, corporate CIOs have served primarily as stewards and guardians of IT infrastructure. Big Data -- together with cloud, social and mobile computing -- throws the value of legacy IT infrastructure into question and undermines the traditional authority of CIOs over the systems they have championed. For corporate CIOs, getting comfortable with Big Data will require reaching beyond the traditional comfort zone of IT and learning a new language that combines business, math and behavioral science, with signficantly less emphasis on traditional infrastructure technology than in the past. Will CIOs be ready and willing to make the leap?
ZOBACZ>>>

czwartek, 7 lipca 2016

Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, a także dobrobytu. Wraz z rozwojem i rosnącym wykorzystaniem tych technologii coraz bardziej istotnym zagadnieniem staje się to, na ile wspierają one wzrost gospodarczy i poprawiają efektywność gospodarowania. Ta problematyka była przedmiotem badań w projekcie „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna”, który został zrealizowany w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu łódzkiego w latach 2014-2015 ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Monografia przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz. Opisuje zależności pomiędzy technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi a produktywnością w kontekście paradoksu Solowa. Identyfikuje czynniki komplementarne wobec TIK, które warunkują produktywne wdrożenie i wykorzystanie tych technologii - w skali makroekonomicznej dla krajów Europy Środkowo­Wschodniej oraz w skali mikroekonomicznej dla Polski. W ramach badań dowiedziono, że technologie informacyjne i komunikacyjne podnoszą wydajność pracy pod warunkiem powiązania ich z czynnikami komplementarnymi - kapitałem ludzkim, zmianą organizacyjną, innowacyjnością. W rezultacie położenie większego nacisku na wdrażanie czynników komplementarnych wobec TIK w Polsce i krajach Europy środkowo-Wschodniej powinno skutkować poprawą wydajności pracy, nawet jeśli wzrost nakładów na inwestycje w te technologie w najbliższych latach nie będzie tak dynamiczny jak w przeszłości. ZOBACZ>>>

wtorek, 5 lipca 2016

Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych

Artykuł podejmuje problematykę wartości zawodowych ludzi młodych kończących edukację w szkole wyższej. Badania mają charakter porównawczy wyróżniono w nich dwie ścieżki edukacyjne ścieżkę tradycyjną (studia na jednym kierunku) oraz ścieżkę nietradycyjną (studia na więcej niż jednym kierunku). Ważność badań wynika z obserwowanej w ostatnim czasie wśród młodych ludzi, studentów uczelni wyższych tendencji do realizowania podwójnej ścieżki edukacji postrzeganej jako skuteczna strategia zwiększająca konkurencyjność na rynku pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono motywy podejmowania więcej niż jednego kierunku studiów, zaprezentowano strukturę orientacji na wartości zawodowych w wyróżnionych grupach z uwzględnieniem kryterium płci oraz rozpoznano plany ludzi młodych na najbliższą przyszłość. 

The article presents the results of research concerning professional values preferred by young people who graduate from higher education institutions. The research is comparative in nature and distinguishes two pathways of an educational career: the so-called traditional pathway (referring to studies in one field only) and the non-traditional one (regarding studies in more than one field). The validity of the research results from the recently observed tendency among young people to realize a double educational pathway as a form of strengthening competitiveness in todays labor market. Basing on the research, there were presented the motives for choosing a new career pathway and the hierarchy of professional values in the selected groups, as well as the young peoples plans for the nearest future were recognized.


wtorek, 21 czerwca 2016

Supersymetria MS

Supersymetria MS Stanisław Paciorek
Wszechświat symetryczny zawiera tyle samo cząstek materii, co i antymaterii do takiego wniosku prowadzi modyfikacja budowy cząstek elementarnych Modelu Standardowego.

Model Standardowy (MS) obecnie powszechnie akceptowana przez fizyków teoria opisu struktury materii jest efektem wieloletnich poszukiwań jednego, zwartego modelu, który opisywałby całą obecną wiedzę na temat cząstek elementarnych i oddziaływań między nimi.

„Supersymetria MS” to koncepcja modyfikacji budowy cząstek elementarnych spełniających jedno z podstawowych praw w przyrodzie zasadę zachowania ładunku.

Ładunek elektryczny a w zasadzie, każdy ładunek jest niezniszczalny nigdy nie ginie i nie może być stworzony z niczego.

Czy Model Standardowy spełnia tą zasadę sprawdźmy na przykładzie rozpadu beta minus, podczas przemiany β- , który opisuje SKRÓT - ebooka. ZOBACZ>>>

czwartek, 16 czerwca 2016

Najważniejsze pytania John Blanchard

Życie jest pełne pytań. Jedne dotyczą spraw błahych, inne – nieco ważniejszych, a jeszcze inne – kwestii o znaczeniu fundamentalnym. Nawet teraz, gdy czytasz te słowa, mogą nurtować cię pytania dotyczące twojego zdrowia, sytuacji finansowej, pracy, rodziny lub przyszłości. Jednak najważniejsze, zasadnicze pytania dotyczą Boga i twojego stosunku do Niego. Nie ma w życiu rzeczy większej wagi! Dobre zdrowie, równowaga finansowa, pewne miejsce pracy, szczęśliwe życie rodzinne i bezpieczna przyszłość – oto rzeczy, których pragnie człowiek. Jednakże nawet one są chwilowe i ostatecznie pozbawione sensu, jeśli w jego życiu nie ma żywej więzi z Bogiem – więzi, która jest prawdziwa i pewna, i która będzie trwała wiecznie.

Czytając „Najważniejsze pytania”, dowiesz się, dlaczego ta więź jest niezbędna, i co sprawiło, że stała się możliwa. Zmierzysz się z najistotniejszymi pytaniami, jakie można zadać, i poznasz odpowiedzi, których potrzebuje każdy człowiek.

Przeczytaj tę książkę w skupieniu. Jej przesłanie może zmienić twoje życie – na zawsze. ZOBACZ DARMOWY EBOOK>>>

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Najczęstsze pytania o protestantyzm

Najczęstsze pytania o protestantyzm
Czym Kościół protestancki różni się od katolickiego? Jak wygląda nabożeństwo protestanckie? Dlaczego protestanci mówią o nawróceniu? Dlaczego nie mają celibatu? Czy uważają małżeństwo za sakrament? Czy akceptują związki homoseksualne? Poznaj odpowiedzi na kilkadziesiąt najczęściej zadawanych pytań o protestantyzm.

Autorem książki jest dr Mateusz Wichary, protestancki pastor, wykładowca i blogger.

środa, 8 czerwca 2016

Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne Piotr Korzeniowski

Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne Piotr Korzeniowski


Opracowanie [...] jest bardzo obszerne, dotyczy zagadnienia istotnego poznawczo zarówno od strony dogmatyczno-prawnej, jak i praktycznej, związanej ze stosowaniem analizowanej grupy regulacji prawnych. Ocena ta wynika przede wszystkim z faktu, że w chwili obecnej jest to pierwsza próba tak całościowego spojrzenia na regulacje prawne związane z postępowaniem z odpadami po dość zasadniczych zmianach, jakim regulacje te zostały poddane w latach 2012-2013 (w szczególności chronologicznie patrząc - zmiany dotyczące systemów postępowania z odpadami komunalnymi, nowa regulacja ogólna w postaci ustawy o odpadach z grudnia 2012 r., nowe regulacje dotyczące opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi). Warto więc spojrzeć na całość przepisów odnoszących się do problemu odpadów w sposób całościowy, pokazując te regulacje jako pewien system aktów wzajemnie ze sobą powiązanych, opartych na pewnych wspólnych wartościach, wspólnym aparacie pojęciowym i działających na rzecz osiągania wspólnych celów. Tak należałoby chyba rozumieć ideę zawartą w tytule opracowania, a więc zamiar poddania analizie właśnie „modelu” prawnego systemu gospodarki odpadami.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Marka Górskiego
System prawa gospodarki odpadami osadzony jest na fundamencie systemu prawa ochrony środowiska wyrastającym z prawa administracyjnego. Zaprezentowana w tej książce analiza pokazuje także ewolucję systemu prawa ochrony środowiska w kierunku tworzenia się podsystemów. Wyraźnie widoczne jest to zwłaszcza w obszarze regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Podejście systemowe w badaniu prawa ochrony środowiska otwiera równocześnie drogę do stworzenia podstaw zintegrowanej ochrony środowiska. W ten sposób regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska nie będą wyłącznie sektorowymi aktami prawnymi, lecz stworzony zostanie systemem powiązanych ze sobą regulacji opartych na wspólnych zasadach oraz instytucjach prawnych. Bardzo ważnym czynnikiem przesądzającym o skuteczności prawa gospodarki odpadami lub jej braku jest zintegrowane powiązanie wszystkich norm prawnych chroniących środowisko.
Przedstawiony w tej publikacji model systemu gospodarki odpadami powinien być pomocny w przewidywaniu tendencji rozwojowych systemu prawa ochrony środowiska. Praca obejmuje analizę głównych problemów prawa gospodarki odpadami. Zagadnienia te znajdują się aktualnie w centrum uwagi toczących się debat społecznych, politycznych i gospodarczych. Zintegrowany charakter regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, który dotyka wielu dziedzin prawa, powoduje, że wskazaną problematyką zainteresowane są środowiska naukowe reprezentujące różne obszary badań oraz praktycy.
Fragment książki

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Międzynarodowy system finansowy

Publikacja dotyczy problematyki współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego. Opracowanie składa się z trzech części: pierwsza przedstawia genezę międzynarodowego systemu walutowego i uwarunkowania działania pieniądza światowego w gospodarce globalnej, druga wprowadza w zasady budowy i funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wyzwań zrównoważonego rozwoju rynków finansowych, trzecia koncentruje się na podmiotach działających w ramach międzynarodowego systemu finansowego (monetarnych instytucjach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych). Książka przygotowana została z wykorzystaniem światowej literatury przedmiotu oraz aktualnych danych. W opracowaniu uwzględnione zostały również najnowsze trendy obecne w gospodarce globalnej, na uwagę zasługuje analiza ekologicznego wymiaru funkcjonowania rynków finansowych. Istotnymi zaletami książki są różnorodność i aktualność poruszonej problematyki. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych: międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, ekonomia, a także do czytelników chcących pogłębić wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, zainteresowanych zmianami zachodzącymi we współczesnym międzynarodowym systemie finansowym. DARMOWY EBOOK TUTAJ>>>

środa, 1 czerwca 2016

Miasto-region-gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Prof. Ludwika Straszewicza

W 2016 r. mija setna rocznica urodzin Profesora Ludwika Straszewicza - twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej - którego inicjatywy naukowe oraz działalność w zakresie kształcenia kadr zaowocowały pojawieniem się silnego ośrodka antropogeografii w regionie, niemającym wcześniej żadnych znaczących tradycji w zakresie tej dyscypliny wiedzy. Kierunki badań, realizowanych przez Profesora, kontynuowane i pogłębiane przez jego uczniów, nadal stanowią o pozycji i specyfice łódzkiego ośrodka akademickiego na geograficznej mapie Polski.
Celem tej publikacji jest przywołanie pamięci i przybliżenie dokonań Ludwika Straszewicza w kontekście badań geograficznych, realizowanych na przełomie XX i XXI w. w obrębie problematyki, która pozostawała w sferze Jego zainteresowań naukowych. Efektem jest tom, na który składa się kilkanaście tekstów autorstwa współpracowników Profesora, a także przedstawicieli innych ośrodków geograficznych, którzy pozostawali z Nim w bliskich kontaktach naukowych. Niektóre z tych tekstów bezpośrednio odnoszą się do twórczości naukowej Ludwika Straszewicza, inne zaś prezentują wyniki badań w bliskich Profesorowi subdyscyplinach studiów przestrzennych - geografii miast, geografii regionalnej oraz geografii ekonomicznej.


poniedziałek, 30 maja 2016

Magiczna bajaderka

Blogerzy zabrali się za pisanie bajek. A konkretnie za utwory dla dzieci, bardzo różnorodne, bo jak wiadomo – każdy bloger to indywidualista, pełen pomysłów i zapału. W ten sposób do rąk Czytelnika trafia antologia utworów adresowanych do najmłodszych, ale nie tylko. Rodzice, młodzież i każdy miłośnik literatury będzie miał wiele przyjemności z czytania opowieści, a także podziwiania oryginalnych ilustracji wykonanych przez ilustratorkę o pseudonimie Newa Rysuje.
Blogerzy Bajki Piszą to kontynuacja projektu, w ramach którego powstał zbiór opowiadań Szkice z życia, bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. Pomysłodawczyni akcji, autorka bloga W Krainie Czytania i Historii, wraz z autorką Książek Zbójeckich postanowiły pójść za ciosem i namówić blogerów do zmierzenia się z trudną formą literacką, jaką jest bajka. Niełatwo zadowolić najmłodszych czytelników, ale twórcy podjęli wyzwanie i ochoczo zgłosili się do wzięcia udziału w projekcie. Nadesłane utwory są różnorodne, pisane różnymi technikami i omawiające ciekawe zagadnienia. Każdy tekst stanowi zarówno rozrywkę, jak i lekcję, z której płynie morał. I o to właśnie chodziło!
Tytuł naszego e-booka Magiczna Bajaderka najlepiej ujmuje przygodę, na jaką daje się namówić Czytelnik. Forma elektroniczna antologii pozwala dotrzeć do wielu odbiorców, którzy po raz kolejny mogą się przekonać, że blogerzy mają potencjał, pasję i niczym nieograniczoną fantazję…

Zapraszamy więc Małych i Dużych do lektury i mamy nadzieję, że będzie to niezapomniana przygoda! ZOBACZ>>>

wtorek, 24 maja 2016

Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w karierze (SMOK)


Zagadnienie motywacji osiągnięć w karierze oraz jego mierzenie poruszane było w licznych publikacjach dotyczących kariery międzynarodowej (Bańka, 2005; Miąsek, 2009), ale jak dotychczas podobne badania nie były wykonywane w odniesieniu osób stojących na progu dorosłości, a więc w obliczu konsolidacji statusu dorosłości poprzez włączenie się w karierę zawodową. W artykule została przedstawiona konstrukcja oraz wstępna psychometryczna charakterystyka Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK). Została ona pomyślana jako miara umiejscowienia przyczyn aspiracji kariery w dwóch sferach, a mianowicie w sferze aspiracji tożsamościowych związanych z byciem osobą dorosłą, oraz w sferze aspiracji związanych tożsamościowych związanych z byciem osobą aktywną zawodowo na rynku pracy. W badaniu udział wzięło 350 osób (studentów) w tym 183 kobiety w wieku 21 – 30 lat.. Konstrukcja skali przebiegała w kilku etapach. Na podstawie zebranych danych wykonano eksploracyjną oraz konfirmacyjną analizę czynnikową. Przetestowanych zostało kilka wersji skali z różna liczbą pozycji oraz czynników. Ostatecznie uznano, że najbardziej zadawalającymi rozwiązaniami skali SMOK jest rozwiązanie 4 i 2.czynnikowe z 21 pozycjami. Analiza konfirmacyjna modeli skali SMOK wykonana przy użyciu SEM wskazuje, że dwie wersje skali SMOK charakteryzują się równie dobrymi wskaźnikami dopasowania. ZOBACZ>>>

piątek, 20 maja 2016

Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu

Zbiór artykułów stanowi dorobek naukowy Studenckiego Koła Naukowego ManageTeaM Uniwersytetu Łódzkiego. Niniejszy tom powstał w wyniku inspiracji zaczerpniętych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, która odbyła się na Wydziale Zarządzania UŁ. Wszystkie zawarte w tym tomie artykuły ukazują innowacyjność działań marketingowych oraz koncepcji stosowanych w zarządzaniu. Uwidaczniają pełniejszy i bogatszy obraz otaczającej nas rzeczywistości. DARMOWY EBOOK TU>>>

środa, 18 maja 2016

Geniusze fantastyki

„Geniusze fantastyki” zabiorą cię na wyprawę do fantastycznych światów, gdzie rządzi magia, nauka lub wiara; gdzie niemożliwe walczy o prymat z możliwym, a wyobraźnia jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie.
Nie ma znaczenia, czy po zamknięciu oczu podróżujesz po fantastycznych krainach, przedzierasz się przez postapokaliptyczne pustkowia, badasz nawiedzone miejsca czy mkniesz przez kosmiczną otchłań – z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie!
W twoje ręce oddajemy obszerny zbiór opowiadań autorów związanych lub zaprzyjaźnionych z wydawnictwem Genius Creations. Ta ponad 1000-stronicowa antologia to ich prezent dla ciebie i dla nas z okazji drugiego roku działalności wydawnictwa.
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do świata „Geniuszy fantastyki”!